شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

مرصاد65

مرصاد65
يک مادر کاتوليک اظهار داشت: “من به مصرف اين قرص اعتراف نخواهم کرد؛ زيرا به اعتقاد من، مصرف آن گناه نيست.” در عرض 5 سال، 6 ميليون زن آمريکايي از اين قرص استفاده کردند. يک خانم با مراجعه فوري به پزشک بلافاصله بارداري خود را به طور کامل و مطلق در اختيار مي‌گرفت؛ اين قرص، انقلاب جنسي دهه 1960(1340) را ممکن ساخت.
مرصاد65
اگر پي‌آمد اين انقلاب جنسي را آزادي جنسي مستقل زنان به حساب نياوريم، احتمالا رويداد معمولي ديگري در تاريخ جنسي طولاني و متغير بشريت محسوب مي‌شد. البته اين انقلاب جنسي با برانگيختن فمينيسم جديد و جنبش آزادي هم‌جنس‌بازي، به يکي از عوامل تسريع روان‌پريشي سياسي فزاينده آمريکا تبديل شد.
mp3 player شوکر
مرصاد65
رتبه 0
0 برگزیده
718 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top