شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

مرصاد65

مرصاد65
امروزه بسياري از زنان و دختران نوجوان به ويژه در جوامع توسعه يافته از بدن خود ناراضي هستند. اصلي ترين دليل اين نارضايتي را بايد در تصوير ايده آل (و البته اغراق آميز و غير واقعي) موجود در رسانه ها دانست. اين نارضايتي خود را در قالب اختلالات تغذيه اي و از همه شايع تر، سرخوردگي و احساس اضطراب و افسردگي نشان مي دهد.
مرصاد65
چاره چيست؟ بسياري بر اين باورند که آموزش براي داشتن نگاهي منتقدانه به محتواي موجود در رسانه ها، بهترين راه براي کاهش اثرات نامطلوب است. آموزش آنچه «سواد رسانه اي» ناميده مي شود به شهروندان جامعه و به ويژه به نوجوانان مي تواند بسيار اثربخش باشد. بسياري از مردم نمي دانند که لبخند مدل هاي صنعت مد در بسياري از اوقات تصنعي است، زيرا بسياري از آنها از انبوهي از مشکلات روحي و حتي جسمي رنج مي برند.
شکيبا!
عکس بهتري انتخاب کنيد (ايکون امر به معروف):)
تاسف باره...
(ايکون امر به معروف:( )2-شکيبا
ساعت دماسنج
مرصاد65
رتبه 0
0 برگزیده
718 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top